Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Oddelovač - Oleamo

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

provozovatele :

Název: Oleamo s. ro                           

Adresa: Soblahov 755. 91338, Soblahov                                          

IČO:  51323052                           

(dále jen ” provozovatel “)

Kontaktní údaje

e.mail : info@oleamo.cz                                         

tel .: +421 915 105 246                                          

Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů .

 1. Všeobecné informace

1. Provozovatel je obchodní spol očnosťou věnující se propagací, prodeji a distribuci olivového oleje , jakož i dalším činnostem, které má zapsáno jako předměty podnikání v obchodním rejstříku .                

2 . Při realizaci uvedených činností mohou dotčené osoby provozovateli dobrovolně poskytnout své osobní údaje identifikující uživatele jako konkrétní osobu, a to zejména elektronickou poštou (e-mailem), vyplněním formulář ů nebo v rámci právních vztahů, do kterých dotyčná osoba vstoupí s provozovatelem, jako např. uzavřením smlouvy .                  

3 . Ty to Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen ” Zásady “) se vzta hují na situace, za nichž dochází k zpracování osobních údajů dotčených osob provozovatelem , přičemž zároveň obsahuj ú okruh informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které Vá m ze strany provozovatele musí být poskytnuty .                 

 1. Výklad některých pojmů

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů .     

Osobní údaje – jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (resp. “Dotčené osoby”), kterou se rozumí osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby .

Zpracování – je úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování , uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení , vymazání nebo likvidace, bez ohledu na to, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatickými prostředky .

Informační systém – je jakýkoliv uspořádaný soubor osobních údajů, které jsou přístupné podle určených kritérií, bez ohledu na to, zda jde o systém centralizovaný, decentralizovaný nebo distribuován na funkčním nebo geografickém základě .

Provozovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů .

Zprostředkovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce .

Souhlas dotčené osoby – je jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby, kterým formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týká .

 1. Způsob, účel a právní základ zpracování osobních údajů 

1. Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje, jako automatizovaně, tak i manuálně, avšak pouze rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu zpracování a na nezbytnou dobu (tj v případě poskytnutí osobních údajů nad tento rámec, resp. Pokud odpadne účel nebo právní základ jejich zpracování, provozovatel takové údaje dále nezpracovává a odstraní je ze svých informačních systémů).                 

2. P RÁVNÍ ZÁKLAD zpracovává nia osobních údaj ů (tj důvodem pro který k zpracování dochází) dotčených osob je zejména:               

 • uzavírání sml úv , objednávek a jiných obdobných právních vztahů s provozovatelem a věci s tím související , např. plnění smluvní povinnosti v souvislosti s d oddanými zboží , které jsou předmětem podnikání provozovatele , a pod. ve smyslu čl. 6 odst . 1 písm. b) GDPR ;         
 • uplatňování oprávněných zájmů provozovatele ve smyslu čl. 6 odst . 1 písm. f) GDPR, a to zejména zasílání sdělení osobám, které již v minulosti poskytli své údaje provozovateli a to za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a poskytnutí souvisejících informací (např. zasílání obchodních sdělení a newsletterů stávajícím zákazníkům) ;      
 • zpracování osobních údajů na základě souhlasu dotčené osoby ve smyslu čl. 6 odst . 1 písm. a) GDPR v souvislosti s činností provozovatele , v soulad e s účelem na který byl souhlas poskytnut (např. zasílání obchodních sdělení a newsletterů novým zákazníkům) ,     

Účelem zpracování osobních údajů je zejména vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem. Dalším častým účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a výkon marketingových aktivit. 

3 . Osobní údaje provozovateli jako dotyčná osoba poskytuje te na základě Vašeho dobrovolného rozhodnutí (tj nemáte žádnou povinnost tak učinit). Provozovatel však uvádí, že v některých případech není bez poskytnutí konkrétních osobních údajů lze provést Vámi požadované úkony ( například není je možné bez poskytnutí Vašich osobních údajů realizovat objednávku ) .               

4 . Pokud je na zpracování poskytnutých osobních údajů potřebný souhlas Vás jako dotyčné osoby, je provozovatel povinen si ho od Vás předem vyžádat . Vyžádání souhlasu však není vždy podmínkou pro zpracování osobních údajů. Například při realizacích í dodání zboží ze strany poskytovatele je jejich dobrovolné poskytnutí v nezbytném rozsahu zákonnou podmínkou pro vyřízení objednávky a samostatný souhlas tak není potřebný . Při zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, můžete kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to stejně jednoduchým způsobem , jak byl udělen (např. V případě elektronicky uděleného souhlasu lze souhlas odvolat zasláním e-mailové zprávy zmocněnce nebo přímo provozovateli ), avšak bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu .                  

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování . N dub. na účely uzavření smlouvy (objednávky) nepotřebuje provozovatel většinou získat a zpracovávat údaje o Va ším zdravotním stavu a zpracovává tak pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (tj jméno a příjmení, adresa, kontakt, případně jiné nezbytné údaje) . Současně p latí, že v případě posky tnutia osobních údajů nad nezbytný rámec, provozovatel takové údaje dále nezpracovává a odstraní je ze svých informačních systémů.                       

 1. Bezpečnost osobních údajů a doba uchovávání 

1. Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou uloženy v bezpečném prostředí a budou použity provozovatelem výhradně při plnění povinností a / nebo závazků vůči osobám, které poskytly provozovateli osobní údaje , a to pouze v rozsahu, který vyplyne z podané informace, na dobu potřebnou k uplatňování práv a plnění povinností provozovatele vy vající z uzavřené smlouvy, právních předpisů , případně na dobu s kterou jste souhlasili (pokud není právními předpisy nebo dohodou stanoveno jinak, je tato doba nejvýše 1 5 let od poskytnutí osobních údajů) .                      

2. V souvislosti s dobou uchovávání osobních údajů provozovatel odkazuje zejména na to, že uchovávání osobních údajů má svůj základ iv některých právních předpisech, jako je např. zákon o účetnictví , který přímo ukládá je uchovávání na určitou dobu a zároveň je jejich dlouhodobější uchovávání třeba iz důvodu možnosti uplatnění práv provozovatele, zejména s poukazem na zákonné promlčecí lhůty. I zde ale platí, že provozovatel uchovává pouze údaje, jejichž uchovávání je nezbytné .                       

3 . Pr evádzkovateľ prohlašuje, že zajistil vhodná technická a organizační opatření k zajištění zpracování Vašich osobních údajů , přičemž zároveň prohlašuje, že po uplynutí doby jejich zpracování a uchovávání zajistí jejich likvidaci , způsobem poskytujícím dostatečné záruky vůči jejich možnému zneužití .               

 1. Zpracování osobních údajů jiným subjektům než provozovatel

1. Provozovatel prohlašuje, že třetí straně nepronajme, neprodá ani se třetí stranou nevymění osobní údaje dotčené osoby (tj údaje jako jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail atd., Které identifikují uživatele jako konkrétní osobu), bez výslovného souhlasu Vás jako dotyčné osoby , čímž však není dotčena možnost provozovatele určit na zpracování osobních údajů v souladu s tím i to Zásadami a nařízením GPDR zprostředkovatele . V podmínkách provozo vatele jde o subdodavatele některých služeb :                  

 • FREE Company , sro, Stará Vajnorská 3296/11, 83104 Bratislava
 • Zásilkovna s.r.o. se sídlom Lihovarská 1060/12, Praha 190 00
 • Smartsupp.com, sro, Milady Horákové 13, Brno, 602 00

2. Stejně tím není dotčena ta skutečnost, že k Vašim dobrovolně poskytnutým údajům mohou mít přístup i jiné, na to vysloveně provozovatelem pověřené a řádně poučeny osoby (např. Osoby v pracovním poměru s provozovatelem , dodavatelé externích služeb jako účetní , advokát ) , avšak výhradně pro účely nezbytně nutné pro zpracování Vašich osobních údajů v souladu s účelem, na které byly poskytnuty . Provozovatel je také v zákonem stanovených případech oprávněn , resp. povinný , některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů , například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.                      

 1. Profilování a automatizované rozhodnutí 

1. Provozovatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje nejsou využívány pro účely profilování. Stejně Vaše osobní údaje nejsou ani předmětem automatizovaného rozhodování.             

 1. Přenos dat do třetí země

1. Provozovatel stejně prohlašuje, že Vaše osobní údaje nepřenáší do třetí země (tj mimo EU) a ani do mezinárodní organizace .               

 1. Prohlášení dotčené osoby

1. Před tím než dobrovolně podáte provozovateli informace, prohlašujete , že všechny Vámi uvedené osobní údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a dáváte (tam kde je to aplikovatelné) svůj dobrovolný souhlas k jejich zpracování.             

 1. Poučení o právech dotčené osoby

1. Jak dotčená osoba disponujete na základě GDPR , určitými právy, mezi které patří např. :             

 • právo podat stížnost orgánu dozoru (tj Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR),
 • právo požadovat přístup k osobním údajům, 
 • právo na opravu a vymazání osobních údajů, 
 • právo na omezení zpracování, právo namítat proti zpracovávání osobních údajů
 • zda právo na přenositelnost údajů .

2. Kompletní poučení dotyčné osoby, o všech právech, které jí v souvislosti s ochranou osobních údajů vyplouvají GDPR Vám provozovatel poskytne na vyžádání v elektronické formě .                   

 1. Závěrečná ustanovení

1. Ty to Zásady nabývá jí účinnosti dne 25.05.2018.             

2. Provozovatel je oprávněn ty to Zásady změnit. Novou verzi Zásad provozovat tel neprodleně zveřejní po jejich přijetí na svých internetových stránkách a zároveň Vám jako dotyčné oso be zašle novou verzi Zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.             

V ………………… dne …………………… 

za provozovatele:

             ———————————-

                       Oleamo sro             

                                              Ing. Michal Kucharovič , jednatel