Reklamační podmínky

Oddelovač - Oleamo

Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat stav zásilky a to zejména počet balíků a poškození obalu zboží. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud převezme takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je v případě reklamace zboží nezbytné poškození popsat a bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost prodávajícímu.

Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda je zboží v odpovídajícím provedení. Tato prohlídka by měla být pokud možno provedena ještě před použitím. V opačném případě může dojít k znehodnocení zboží.

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal,

má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud dohoda chybí, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy zboží,
se zboží hodí k účelu, který na jeho použití prodávající uvádí nebo pro který se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohodnuté vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určené podle dohodnuté vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství a míře a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
zboží nemá právní vady.

V případě, že by předmětem kupní smlouvy byl použit zboží, prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho předchozím používáním nebo opotřebením. U zboží prodávaném za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající rovněž neodpovídá ani za vady zboží, na které byl kupující při uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

Pokud nemá zboží dohodnuté nebo deklarované vlastnosti, resp. má-li zboží při převzetí kupujícím vady, má kupující právo na:

bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady, jde-li o vadu, kterou lze odstranit,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
výměnu zboží nebo jeho součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží, závažnost vady nebo povahu zboží.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Pokud zboží prodávaná za nižší cenu nebo použité zboží má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Zákazník je povinen uplatňovat reklamaci písemnou (i e-mailovou) formou či oznámením zjištěné závady zboží na adresu sídla prodávajícího.

Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s poškozeným zbožím vždy písemně, se stručným popisem závady a číslem dodacího listu či faktury, se kterým bylo zboží zakoupeno.

K reklamaci lze přijmout zboží v originálním obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečen před případným dalším poškozením.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu všech nákladů vzniklých neoprávněnou reklamací.

Alternativní řešení sporů

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@olivaverde.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou.

Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.