Všeobecné obchodní podmínky

Oddelovač - Oleamo

1. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako “VOP”) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž předmětem je prodej a koupě výrobků nabízených na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího (tj smluv uzavřených na dálku).

Nákup v internetovém obchodě mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit následujícími všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP).

Zákazník dává zasláním objednávky na zboží souhlas s těmito VOP a reklamačními podmínkami, které jsou součástí VOP.

Prodávající:

název: Oleamo, s.r.o.
sídlo: Soblahov 755, 913 38, Soblahov, Slovensko

IČO: 51323052

DIČ: 212068736

IČ DPH: SK2120687360

zapsán v: obchodním rejstříku Okresního úřadu v Trenčíně, Vložka číslo: 35987 / R

tel .: +421915105246

e-mail: info@oleamo.cz

(Dále jen “prodávající”)

kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

zboží:

Všechny produkty a služby, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

Kupní smlouva je smlouva uzavřena na dálku na základě elektronické objednávky kupujícího. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišně od VOP, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění těchto podstatných náležitostí:

kontaktní údaje kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firma a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČO, DIČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH,
telefon a e-mail,
cena zboží,
požadované množství zboží,
vybraný způsob platby,
vybraný způsob dodání zboží,
a adresa pro dodání zboží.

Přijatá elektronická objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího provede prodávající její ověření. Ověřením objednávky prodávající potvrzuje telefonicky nebo jiným způsobem kupujícímu druh, cenu a množství zboží, které se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je po ověření považována mezi smluvním stranami za závaznou.

3. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží prostřednictvím nabízených způsobů platby v objednávce:

formou hotovostní platby,
dobírkou v místě dodání zboží, platební kartou online,
nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
online platebním systémem Pay Pal

Cena zboží je určována dle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.

Zvýhodněné ceny zboží jsou zřetelně označeny symbolem “akce” nebo “výprodej”. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceně.

V případě úhrady zboží bankovním převodem kupující použije následující údaje:

Název banky: Fio banka, a.s.,
Majitel účtu: Oleamo, s.r.o.
Číslo účtu: 2901831644 kód banky 2010 
IBAN: SK96 8330 0000 0029 0183 1644
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilní symbol: (číslo Vaší objednávky)
Konstantní symbol: 0008
Poznámka: (Vaše jméno, případně název firmy)

4. Dodací podmínky

Objednané zboží bude odesláno kupujícímu zvoleným způsobem (poštou, kurýrem nebo osobně).

Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat ve lhůtě max. do 14 dní. V případě, že objednané zboží není skladem u dodavatele či výrobce a tato skutečnost může ovlivnit stanovenou dodací lhůtu, kupující je včas informován e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.

Za doručení objednaného zboží prodávající účtuje přepravní náklady ve výši v závislosti na vybraném způsobu přepravy dle aktuálních ceníků přepravců. Standardní doprava zboží v objednávkách v souhrnné hodnotě balíku nad 1300 Kč bez DPH je zdarma.

Také prodávající neúčtuje dopravní při osobním rozvozu.

Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání k přepravě dopravci (přepravní službě) na místo určení.

5. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud zboží již není vyráběno nebo dodáváno nebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží a s kupujícím není dohodnuto žádné jiné plnění.

V případě, že k této situaci dojde, prodávající okamžitě kontaktuje kupujícího, aby se dohodl o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, příslušná částka bude převedena zpět na jeho účet do 15 kalendářních dnů.

6. Zrušení objednávky kupujícím

Kupující má právo objednávku zrušit bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní sjednané dodací podmínky.

7. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Je-li prodej zboží uskutečněn výhradně prostřednictvím on-line elektronického obchodu, je kupující -spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Zboží musí být odesláno doporučenou poštou na adresu prodávajícího, v původním obalu, úplné, nepoškozené a bez známek použití. Zboží nemůžete vrátit zasláním zpět k nám při dodání. Takové vrácené zboží bohužel nemůžeme přijmout. Jsou-li tyto podmínky splněny, bude kupujícímu vrácena celá finanční částka za vrácené zboží. Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, nebudeme moci přijmout odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odeslání zpět.

Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy od prodávajícího v papírové podobě nebo ve formě zápisu na jiném trvalém nosiči. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Náklady na vrácení zboží nese kupující, který je povinen zajistit dodání nepoškozeného a neupraveného zboží na adresu společnosti.

Jsou-li splněny podmínky pro vrácení zboží, bude kupujícímu vrácena celá částka zaplacená za zboží do 14 pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Dodací cena není zahrnuta v refundaci.

8. Záruční doba

Všechny výrobky musí mít na obalu datum minimální trvanlivosti.

9. Reklamační podmínky

Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat stav zásilky a to zejména počet balíků a poškození obalu zboží. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud převezme takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je v případě reklamace zboží nezbytné poškození popsat a bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost prodávajícímu.

Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda je zboží v odpovídajícím provedení. Tato prohlídka by měla být pokud možno provedena ještě před použitím. V opačném případě může dojít k znehodnocení zboží.

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud dohoda chybí, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy zboží,
se zboží hodí k účelu, který na jeho použití prodávající uvádí nebo pro který se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohodnuté vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určené podle dohodnuté vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství a míře a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů, zboží nemá právní vady.

V případě, že by předmětem kupní smlouvy byl použit zboží, prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho předchozím používáním nebo opotřebením. U zboží prodávaném za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající rovněž neodpovídá ani za vady zboží, na které byl kupující při uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

Pokud nemá zboží dohodnuté nebo deklarované vlastnosti, resp. má-li zboží při převzetí kupujícím vady, má kupující právo na:

bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady, jde-li o vadu, kterou lze odstranit, přiměřenou slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží, závažnost vady nebo povahu zboží.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Pokud zboží prodávaná za nižší cenu nebo použité zboží má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Zákazník je povinen uplatňovat reklamaci písemnou (i e-mailovou) formou či oznámením zjištěné závady zboží na adresu sídla prodávajícího.

Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s poškozeným zbožím vždy písemně, se stručným popisem závady a číslem dodacího listu či faktury, se kterým bylo zboží zakoupeno.

K reklamaci lze přijmout zboží v originálním obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečen před případným dalším poškozením.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu všech nákladů vzniklých neoprávněnou reklamací.

10. Alternativní řešení sporů

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@oleamo.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou.

Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 150 Kč s DPH.

11. Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají. Pro lepší přehlednost jsme pro Vás připravili speciální blok věnovaný právě ochraně osobních údajů. Můžete ho najít na této adrese: https://oleamo.cz/ochrana-osobnich-udaju/

12. Orgán dozoru

Slovenská obchodní inspekce

Inspektorát SOI pro Středočeský kraj

Odbor výkonu dozoru a Právní odbor

se sídlem Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

tel. č .: 032/640 01 09

fax: 032/640 01 08

13. Závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že jakékoli spory mezi ním a prodávajícím, týkající se právních vztahů, na které jsou aplikovatelné tyto VOP a reklamační podmínky, budou projednány výhradně soudními nebo jinými příslušnými orgány České republiky.

Ve věcech, které nelze řešit těmito obchodními podmínkami, se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.T